Splitter-grey-thin.png

Opgør med smuglercigaretter

I Danmark findes et stort marked for handel med smuglercigaretter. Desværre er omfanget af den illegale handel med cigaretter i Danmark endnu ikke afdækket. Det er et komplekst område, som ikke får nær så meget opmærksomhed som handel med euforiserende stoffer, våben og lignende. Men faktum er, at handel med smuglercigaretter er ganske indbringende form for kriminalitet. I en varevogn kan der være ca. 1 mio. kopicigaretter. Udgiften ved at producere kopicigaretter på hemmelige, illegale fabrikker er så lille, at gevinsten ved en varevogn fyldt med cigaretter ligger på omkring 10-12 mio. kr. Det gør området til et særdeles lukrativt marked for den organiserede kriminalitet i Danmark.

Mangel på ressourcer, begrænset viden om problemet og det faktum, at markedet er svært at kortlægge, gør, at handlen med smuglercigaretter foregår stort set uhindret i det skjulte. Danmark er med sine mange grænser – både til lands og til vands – særdeles sårbar overfor denne type af kriminalitet, og historisk set har der ikke været meget fokus på problemerne. Men i branchen kan vi se en klar stigning i omfanget af det illegale marked. Internettet og sociale medier som Facebook gør det endnu lettere at sælge smuglercigaretter og at etablere store netværk for distributionen. Det er den udvikling, branchen oplever i disse år. Mere og mere udspekulerede metoder og velorganiserede netværk.

Minimum hver 10. cigaret, der bliver røget i EU, er illegal. Omsætningen på smuglercigaretter i Danmark er op mod en milliard kr. om året ifølge estimater fra EU's kontor for bedrageribekæmpelse, OLAF. Her er ikke tale om den almindelige borgers grænsehandel. Der er tale om organiseret kriminalitet, og handlen med smuglercigaretter snyder hvert år den danske stat for mange hundreder af millioner kr. i afgifter. Man risikerer ikke fængselsstraf for handel med smuglercigaretter, og derfor er det en nærmest risikofri indtægtskilde for organiserede kriminelle.

Dette er et væsentligt samfundsmæssigt problem, og Tobaksproducenterne ønsker derfor en skærpet lovgivning, der sikrer hurtigere dommerkendelser, flere bøder og konsekvente straframmer. Det må ikke være risikofrit at handle med illegale cigaretter.

Tobaksproducenterne er i løbende dialog med myndigheder og politikere om mulige løsninger. Først og fremmest ønsker vi at sætte fokus på problemet. Dette sker bl.a. via oplysning af beslutningstagere, et stærkt samarbejde med SKAT og møder med medlemmer af Folketingets Retsudvalg. Vi håber på et fremtidigt samarbejde med politiet, så der kommer yderligere fokus på problemet, og i Bandepakke III fra marts 2017 bad aftaleparterne om en analyse af problemet med illegale cigaretter i Danmark. 

Splitter-grey-thin.png

rygning er kun for voksne

I to årtier har andelen af rygere i Danmark været faldende. Også blandt unge og børn. Mange års oplysningskampagner har virket, og der er i Danmark et udbredt kendskab til, at cigaretter er farlige og kan forårsage dødelige sygdomme. Det er ikke muligt at prikke en tilfældig borger på skulderen i Danmark og opleve, at vedkommende ikke ved, at det er sundhedsskadeligt at ryge. I dag følger det med opdragelsen, at rygning er farligt, og de nye generationer i langt højere grad bevidst om dette. Indførelsen af den skærpede rygelov fra 2007 har desuden gjort, at det ikke længere er cool at ryge. Vi er altså på rette kurs - men vi er ikke i mål.

Danmark ligger midt i feltet i sammenligning med andre europæiske lande, hvad angår andelen af rygere – også de mindreårige. Risikoen ved cigaretter gør, at det er nødvendigt at være voksen og gammel nok til at forstå konsekvenserne af rygning. Derfor har vi i Danmark en lovgivning, der gør, at man skal være fyldt 18 år for at købe cigaretter. Ikke desto mindre er der stadig børn og unge under 18, der begynder at ryge. Og det er ikke godt nok. 

Hos Tobaksproducenterne har vi den holdning, at rygning blandt mindreårige er fuldstændigt uacceptabelt. Rygning er kun for voksne. Derfor er det forbudt at sælge tobak til mindreårige, og derfor skal detailhandlen kræve ID-fremvisning. Det bør ikke være så svært. Der sker desværre alt for ofte det, at detailhandlen ikke håndhæver lovgivningen. Derfor er det fortsat for let for mindreårige at købe tobak. Det kan vi ikke acceptere, og det skal vi ændre på ved en fælles indsats.

Alle ved, at man skal vise billet til konduktøren, når man kører med toget, og det bør være lige så naturligt at vise ID ved køb af aldersbegrænsede varer som tobak, alkohol, håndkøbsmedicin og spil. I eksempelvis USA og Frankrig skal man vise ID ved køb af aldersbegrænsede varer uanset, hvor gammel man er, og i vores nabolande har man en stærk tradition for at spørge om ID.
I Danmark har vi desværre endnu ikke den kultur, og det giver store udfordringer for forbrugere, forhandlere, forældre og myndigheder. Kassemedarbejdere fortæller, at kunderne kan blive både vrede og ubehøvlede, når de bliver bedt om at fremvise ID, og det kan få nogle medarbejdere til at lade være med at spørge om ID. Hverken forhandlere eller forbrugere er vant til at bede om eller blive spurgt om identifikation. Det skal vi lave om på.

Det kræver, at vi får skabt en ID-kultur, og her skal vi alle hjælpe hinanden. Hvis reglerne skal håndhæves effektivt, er der nødt til at være en konsekvens, hvis de ikke overholdes.
Desuden skal vi i fællesskab gøre det lettere for detailhandlen at håndhæve lovgivningen samt sikre, at myndighederne har de rette sanktioner, hvis dette ikke sker. Derfor har Tobaksproducenterne sammen med Danske Spil etableret et stort samarbejde med 13 andre organisationer og landsdækkende virksomheder, hvor vi i fællesskab sætter fokus på vigtigheden af håndhævelse af aldersgrænsen. Vi har bl.a. lanceret Smart ID, det nye digitale billed-ID til mobiltelefonen, der gør det lettere for de unge mennesker at have ID med sig altid. Der er i skrivende stund (januar 2018) mere end 10.000 downloads af app’en. 

Splitter-grey-thin.png

Rationel og gennemskuelig Tobakslovgivning

Cigaretter er farlige og kan forårsage dødelige sygdomme.
Cigaretter er vanedannende, fordi de indeholder nikotin. I modsætningen til hvad mange myter fortæller, så bliver nikotin ikke tilsat produkterne. Faktum er, at nikotin forekommer som en naturlig del af tobaksplanten.
På grund af ovenstående er cigaretter derfor også et af verdens mest regulerede produkter. Der findes formentlig ikke andre varegrupper, der skal leve op til nær så mange krav, specifikationer og reguleringer som tobak. Det er en position, som Tobaksproducenterne hilser velkommen. Når det drejer sig om denne form for produkter, er det afgørende, at forbrugerne også ved, at vi opererer under skærpet regulering, og at der stilles ekstraordinært høje krav til producenterne.

Der er i Danmark et udbredt kendskab til, at cigaretter er sundhedsskadelige og kan forårsage dødelige sygdomme. Med rygning følger en sundhedsmæssig risiko, og derfor mener Tobaksproducenterne, at rygning skal være forbeholdt voksne, der kender og forstår de risici, der er forbundet med rygning. Ifølge dansk lovgivning skal man være fyldt 18 år for at købe tobak.

Cigaretter er et lovligt produkt, og derfor bør rygning også være et frit og oplyst valg for voksne, der har lyst til at ryge. Vi mener, at det er en fundamental ret, at voksne mennesker kan bestemme over deres eget liv. Derfor er det også afgørende at holde fokus på, at lovgivningen forbliver fair og gennemskuelig. Regulering af tobak bør – som alle andre varegrupper i øvrigt – være baseret på fakta og erfaring, og regulering af en samlet branche bør ikke ende som en forfølgelse af de forbrugere, der ønsker at benytte branchens produkter.

Der har i de senere år jævnligt været politiske diskussioner om, hvad der skal til for at begrænse rygning. 

Vi er modstandere af, at man tyr til symbolske og omfangsrige tiltag, der ikke har en effekt. Årtiers erfaring viser, at det ikke er antallet af regler, der får folk til at kvitte cigaretterne. 

I lande som Norge og Canada har man indført udstillingsforbud, så tobakken er gemt væk i butikkernes baglokale. I Australien og Frankrig er tobakspakker blevet frataget logo og farve og nu kun forsynet med kraftfulde sundhedsadvarsler. Alle pakker i samme farve og udtryk, så forbrugerne ikke kan se forskel.

Det er forfejlet at tro, at man ved at fjerne logoerne fra pakkerne eller ved at gemme cigaretterne væk i et baglokale, kan få folk til at holde op med at ryge. Man har da heller ikke i nogen af de omtalte lande kunne se en tydelig sammenhæng mellem lovgivningen og udviklingen i borgernes rygevaner.

Til gengæld har oplysningskampagner en effekt. I 1970 var langt over 50 pct. af den danske befolkning rygere, og i dag ligger det tal på 16 pct. I Danmark har årevis af kampagner ført til et jævnt faldende forbrug af cigaretter i de 63 år, Sundhedsstyrelsen har målt det, og forbruget falder stadig ca. 1,6 pct. i snit hvert år. 

Der findes ikke en magisk knap, som fra den ene dag til den anden vil få alle til at stoppe med at ryge. 

Tobaksproducenterne mener, at lovgivning skal baseres på fakta og ikke følelser og myter. Vi bør kunne have en åben dialog om, hvad der er rationelt og effektivt - og hvad der ikke virker. Den dialog vil vi meget gerne have. Ens og klare regler er både godt for forbrugerne, forhandlerne og industrien.

Splitter-grey-thin.png

Implementering af tobaksvaredirektivet

Tobaksvaredirektivet er EU’s rammelovgivning for tobaksbranchen. Hensigten er, at medlemslandene får fælles regler for reguleringen af tobaksprodukter. I 2014 blev Tobaksdirektiv II vedtaget, og det betyder blandt andet, at sundhedsadvarslerne nu skal dække 65 pct. af tobakspakken, og advarslerne skal være bygget op om standardiserede fotos, som alle producenter skal benytte.

EU Kommissionen har også som led i Tobaksvaredirektivet igangsat udviklingen af et Track & Trace system, der skal gøre det sværere at handle med illegale cigaretter i EU og følge cigarettens vej fra fabrik til forbruger. Systemet forventes at skulle aktiveres i 2019, selvom Kommissionens proces på nuværende tidspunkt allerede er forsinket.

Det nye system skal også vedtages ved lovgivning i Danmark, og Tobaksproducenterne er i tæt dialog med de relevante myndigheder vedr. udformningen af det nye system. Vi samarbejder for at nå de politiske mål med Tobaksvaredirektivet og forsøger samtidig at undgå, at dette påfører distributører, myndigheder og producenter alt for store tekniske og økonomiske udfordringer. Vi samarbejder desuden med vores nabolande om at skabe et optimalt system i EU-regi.

Tobaksproducenterne mener, at ens og klare regler er godt for både forbrugere, forhandlere og industri. Vi bakker også op om et fælles Track and Trace system, og vi ønsker at bidrage til at sikre en god og rimelig løsning for alle. 

Splitter-grey-thin.png

BESKATNING OG TOBAKSAFGIFTER

Tobaksproducenterne mener, at det er helt naturligt, at tobak er synonym med høje afgifter. Afgiftsniveauet bør naturligvis følge sundhedsrisikoen, og det vil sige, at cigaretter i Danmark er den varegruppe med det højeste afgiftsniveau. Således ligger afgiften på ca. 80 pct. af den samlede pris, og tobaksindustrien bidrager derved med mere end 7 mia. kr. til statskassen årligt. Det svarer til ca. 1 pct. af statens samlede indtægter hvert år.

Alle virksomheder i Danmark – uanset branche – har det simple ønske at have gennemskuelige rammevilkår. Det være sig finanssektoren, landbruget, tandlægerne, detailhandlen og altså også tobaksindustrien. For at kunne drive virksomhed i Danmark er det afgørende med forudsigelighed og gennemsigtighed i den politiske regulering, der omhandler det givne område. En støt og rolig udvikling i rammevilkårene – om det er produktionskrav, afgifter, miljøregulering eller noget helt fjerde – bør være målet til at skabe de bedste muligheder for virksomheder i Danmark. 

Derfor foreslår Tobaksproducenterne, at udviklingen af afgiften på cigaretter følger inflationen med en årlig fast stigning. Det er vigtigt, at afgiftsandelen følger den generelle løn- og prisudvikling for at undgå en udhuling af afgiften i takt med, at inflationen stiger. Den gennemsnitlige stigning i inflationen i Danmark ligger på 1.8 pct. Derfor bør afgiften på cigaretter ligeledes hvert år justeres med 1,8 pct.

Fra 2018 til 2025 vil en sådan justering skabe et ekstra provenu på ca. 1 mia. kr. i statskassen. Følger man ikke inflationen og undlader at justere afgiften, skabes en de facto afgiftslettelse, og cigaretter bliver derved relativt billigere.

I Danmark er afgiften på cigaretter igennem tiderne blevet justeret ganske sporadisk. Senest i 2014. Tyr man på denne måde til vilkårlige afgiftschok, skaber man unødige forstyrrelser i handlen og gavner den illegale handel samt grænsehandlen. Sådanne voldsomme justeringer rammer både forbrugere, forhandlere, statskasse og virksomheder. Tommelfingerreglen er, at man bør følge inflationen. Faste, forudsigelige afgiftsstigninger er til fordel for forhandlere, forbrugere, statskasse og virksomheder.

Det er ofte blevet nævnt som et argument imod en løbende justering af tobaksafgiften, at det vil øge grænsehandlen ved den dansk-tyske grænse. Det er dog ikke tilfældet, idet det tyske prisniveau ligger over det danske ifølge EU Kommissionens seneste opgørelse over cigaretpriser fra 2017.

Tobaksproducenterne har fuld forståelse for, at man fra lovgiveres side ikke ønsker at øge grænsehandlen. Det ønsker Tobaksproducenterne heller ikke, og netop derfor foretrækker vi en gennemskuelig udvikling i vores rammevilkår.